คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายระดับ สว.-รองผบก.ประจำปี 2555 คลอดแล้ว

วันนี้ (4 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้แจกจ่ายคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายระดับ สว.-รองผบก.ประจำปี 2555 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง มีรายละเอียดสำคัญ ดังนี้

1.พ.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผบก.ทล.เป็น รองผบก.ปคม.2.พ.ต.อ.สมภพ พงษ์ฤกษ์ รองผบก.ป.เป็น รองผบก.รฟ.3.พ.ต.อ.ทนัย อภิชาติเสนีย์ รองผบก.ปคบ.สายตรง “บิ๊กออฟ” พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ผบ.ตร.โยกเป็น รองผบก.ป.4.พ.ต.อ.ธิติ แสงสว่าง รองผบก.ปคม.เป็น รองผบก.ปคบ.5.พ.ต.อ.อัครเดช พิมลศรี รอง ผบก.รน.นายตำรวจสายบ้านจันทร์ส่องหล้า โยกเป็น รองผบก.ป.6.พ.ต.อ.ธนันทร์กิตติ์ บุณยสิงห์ รองผบก.อก.บช.ก.เป็น รองผบก.ปทส.7.พ.ต.อ.สมประสงค์ เย็นท้วม รองผบก.น.9 เด็กในคาถา “บิ๊กป๊อด” พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีต ผบ.ตร.เป็น รองผบก.อก.บช.ก.8.พ.ต.อ.สมพงษ์ เตชะสมบูรณ์ รองผบก.ภ.จว.ปัตตานี โยกข้ามหน่วยมาเป็น รองผบก.รน.9.พ.ต.อ.สมชาย ทองศรี รองผบก.ภ.จว.อำนาจเจริญ เป็นรองผบก.ปทส.10.พ.ต.อ.วันชัย วิบูลย์กาญจน์ รองผบก.อก.ภ.8 เป็น รองผบก.ปคม.11.พ.ต.อ.อาชยน ไกรทอง นว.(สบ5) ผบ.ตร.อดีตนายเวร “บิ๊กน้อย” พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี เป็น รองผบก.ทท.

12.พ.ต.อ.ดิเรก ปลั่งดี ผกก.กก.1 บก.ทล.ขึ้นเป็น รองผบก.ทล.13.พ.ต.อ.ณพวัฒน์ อารยางกูร ผกก.กก.1 บก.ปคม.ขึ้นเป็น รอง ผบก.รฟ.14.พ.ต.อ.ภูธร ปริศนานันทกุล ผกก.กก.1 บก.ปอท.โควตาสายตรงพรรคชาติไทยพัฒนา ขึ้นเป็น รองผบก.ปอศ.15.พ.ต.อ.กอบกิจ จิตต์การุญราษฎร์ ผกก.กก.1.บก.ปอศ.ขึ้นเป็น รองผบก.ปอศ.16.พ.ต.อ.ธนัญชัย เพียรช่าง ผกก.กก.10 บก.รน.เป็น ผกก.กก.4 บก.ทท.17.พ.ต.อ.อรรถวุฒิ อ่อนทรัพย์ ผกก.กก.10 บก.รน.ขึ้นเป็น รองผบก.รน.18.พ.ต.อ.กฤษณ์ วาฤทธิ์ ผกก.กก.2 บก.ทท.ขึ้นเป็น รองผบก.รน.19.พ.ต.อ.ชัช สุกแก้วณรงค์ ผกก.กก.2 บก.ทล.อดีตนายเวร พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย์ อดีตรองนายกฯ และ รองผบ.ตร.ขึ้นเป็น รองผบก.ทล.

20.พ.ต.อ.พรศักดิ์ สุรสิทธิ์ ผกก.กก.ปพ.บก.ป.ได้แรงหนุนจาก “บิ๊กกิ๊ก” พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ ขึ้นเป็น รองผบก.ป.21.พ.ต.อ.วรพงษ์ ทองไพบูลย์ ผกก.2.ปคม.เป็น รองผบก.ปคม. 22.พ.ต.อ.สมพร แดงดี ผกก.กก.3 ปอท.เป็น รองผบก.ปอท.23.พ.ต.อ.วิเศษ เกตุพันธ์ ผกก.กก.5บก.ทท.เป็น รองผบก.รน.24.พ.ต.อ.จักรกฤช เอี่ยมแจ้งพันธุ์ ผกก.กก5 บก.ปอศ.ลูกชายของ พล.ต.อ.จำลอง เอี่ยมแจ้งพันธ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และอดีตผู้ช่วย ผบ.ตร.ขึ้นเป็น รองผบก.ป.25.พ.ต.อ.เชิดชัย รัตนเมธานนท์ ผกก.ฝอ.บก.ทท.เป็น รองผบก.ปปป.26.พ.ต.อ.พินิจ ศิริชัย ผกก.8 บก.รน.เป็น รองผบก.อก.บช.ก.27.พ.ต.อ.โสภณ สารพัฒน์ นว.(สบ4) รองผบ.ตร.เป็น ผกก.กก.4 ทล.28.พ.ต.ท.ชาติชาย ชาติเวช นายช่างกลเรือ (สบ3) กลุ่มงานเรือตรวจการณ์ บก.รน.เป็นผู้บังคับการเรือ (สบ4) กลุ่มงานเรือตรวจการณ์ รน.29.พ.ต.อ.ณัฐกร ประภายนต์ ผกก.2 บก.ป.เป็น ผกก.4 ปทส.30.พ.ต.อ.นิรันดร์ นามสุวรรณ ผกก.3 บก.ป.เป็น ผกก.2 บก.ป.

31.พ.ต.อ.วริศร์สิริถ์ ลีละศิริ ผกก.3 ปปป.เป็น ผกก.9 รน.32.พ.ต.อ.การุณย์ บัวเผื่อน ผกก.4.ทท.เป็น ผกก.ฝอ.ปอศ.33.พ.ต.อ.อธิป แท่นนิล ผกก.5ป.เป็น ผกก.กก.ปพ.บก.ป.34. พ.ต.อ.อรรณพ รัตนอุบล ผกก.6 บก.ทท.เป็น ผกก.3 ทท.35.พ.ต.อ.มล.สันธิกร วรวรรณ ผกก.6 ทล เป็น ผกก.8 ทล.36.พ.ต.อ.จตุรงค์ ผ่องคำพันธ์ ผกก.7 บก.รน.เป็น ผกก.ผอ.5 บก.อก.บช.ก.37.พ.ต.อ.ธนวัตร วัฒนกุล ผกก.กก.8 บก.ทล.เป็น ผกก.ผอ.บก.ทท.38.พ.ต.อ.ปิยะอนันต์ โตสกุลวงศ์ ผกก.ผอ.5บก.อก.บช.ก.เป็น ผกก.7 รน.

39.พ.ต.อ.ยุทธภูมิ ปั้นลายนาค ผกก.บก.ปคม.เป็น ผกก.กก.2 บก.ปคม.40.พ.ต.อ.มนตรี แป้นเจริญ ผกก.5 บก.จร.เป็น ผกก.กก.8 บก.รน.41.พ.ต.อ.เอกกมนต์ พรชูเกียรติ ผกก.5 บก.ส.1 เป็น ผกก.กก.6 บก.ทล.42.พ.ต.อ.ปานพงศ์ ปานคล้ำ ผกก.กลุ่มงานสอบสวน 1 สบส.เป็น ผกก.กก.2 บก.ปทส.43.พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ อภินันทนีสถิต ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.3 เป็น ผกก.กก.3 บก.ปปป.44.พ.ต.อ.นิพนธ์ ทองแสงบุญญา ผกก.ฝอ.6 บก.อก.บช.น.เป็น ผกก.กก.1 บก.ปอศ.45.พ.ต.อ.สิทธิชัย ลีลาสวัสดิ์ ผกก.ฝอ.ตส.3 เป็น ผกก.กก.5 บก.ปคม.46.พ.ต.อ.ไพศาล ศักดิ์สุนทรศิริ ผกก.ฝอ.ภ.จว.สงขลา เป็น ผกก.ฝอ.บก.ป.47.พ.ต.อ.เดชา กัลยาวุฒิทงศ์ ผกก.ฝ่ายแต่งตั้ง ทพ.เป็น ผกก.กก.1 บก.ปอท.48.พ.ต.อ.ฐิตวัฒน์ สุริยะฉาย ผกก.ฝ่ายวิเคราะห์ข่าว บก.สส.ภ.1 เป็น ผกก.กก.3 บก.ป.

49.พ.ต.อ.สุขุม แพรญาติ ผกก.สภ.บ้านยางขุม จว.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น ผกก.กก.10 บก.รน.50.พ.ต.อ.สมชาย เกียรติสุวรรณ ผกก.สภ.แปลงยาว จว.ฉะเชิงเทรา เป็น ผกก.กก.6 บก.ปทส.51.พ.ต.อ.ทินกร มั่งคั่ง ผกก.สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จว.ศรีสะเกษ อดีตนายเวรหน้าห้อง “บิ๊กตู่” พล.ต.อ เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส อดีต ผบ.ตร.ที่มีเรื่องฟ้องร้องกัน โยกมาเป็น ผกก.ฝอ.บก.ปทส.52.พ.ต.อ.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผกก.สภ.หนองขาม จว.ชลบุรี เป็น ผกก.ฝอ.บก.ปคม.53.พ.ต.ท.สถิตย์ พรมอุทัย รอง ผกก.กก.1 บก.ทท.เป็น ผกก.กก.5 บก.ปอศ.54.พ.ต.ท.โอฬาร เอี่ยมประภาส รอง ผกก.กก.1 บก.ทล.เป็น ผกก.กก.3 บก.ปอท.55.พ.ต.ท.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผกก.กก.1 บก.ป.เป็น ผกก.กก.1 บก.ปปป.56.พ.ต.ท.อภิปรัชญ์ พัฒนาดี รอง ผกก.กก.1 บก.ป.หลายชายของ ชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ขึ้นเป็น ผกก.กก.4 บก.ปปป.57.พ.ต.ท.บุลโรจน์ แย้มเพริศศรี รอง ผกก.กก.1 บก.ปคม.เป็น ผกก.ฝอ.4 บก.อก.บช.ก.

58.พ.ต.ท.นิรันดร์ ตันศรีสกุล รองผกก.กก.1 บก.รน.เป็น ผกก.ฝอ.10 บก.อก.บช.ก.59. พ.ต.ท.ประพจน์ โชติคุณ รองผกก.กก.2 บก.ทท.เป็น ผกก.กก.2 บก.ทท.60.พ.ต.ท.บุญรอด อังกาบ รอง ผกก.กก.2 บก.ทท.เป็น ผกก.กก.6 บก.ทท.61.พ.ต.ท.ชาคริต มงคลศรี รอง ผกก.ทท.3 บก.ทท.เป็น ผกก.กก.11 บก.รน.62 พ.ต.ท.วุฒิชาติ เลื่อนสุคันธ์ รองผกก.กก.3 บก.ปอศ.เป็น ผกก.กก.3 บก.ทล.63.พ.ต.ท.เอกภพ อินทวิวัฒน์ รอง ผกก.กก.4 บก.ทล.เป็น ผกก.กก.6 บก.ปปป.64. พ.ต.ท.ศรีศักดิ์ คัมภีรญาณ รอง ผกก.กก.4 บก.ปคม.เป็น ผกก.กก.4 บก.ปคม.65.พ.ต.ท.วีระสันต์ กลั่นเจริญ รอง ผกก.กก.4 บก.ปปป.เป็น ผกก.ฝอ.บก.ปปป.66.พ.ต.ท.ชิตภพ โตเหมือน รอง ผกก.กก.4 บก.ปอศ.เป็น ผกก.กก.1 บก.ปคม.

67.พ.ต.ท.จักรพันธุ์ รัตนเทวมาตย์ รอง ผกก.กก.4 บก.รน.เป็นผู้บังคับการเรือ (สบ.4) กลุ่มงานเรือตรวจการณ์ บก.รน.68.พ.ต.ท.พิศลย์ วราศรีทรัพย์ รอง ผกก.กก.4 บก.รฟ.เป็น ผกก.ฝอ.8 บก.อก.บช.ก.69.พ.ต.ท.อภิชัย ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ รอง ผกก.กก.5 บก.ป.เป็น ผกก.กก.2 บก.ทล.70.พ.ต.ท.ยศวีร์ พรพีรพาน รอง ผกก.กก.5 บก.ปคม.ลูกชายของ พล.ต.ท.อินทเดช พรพีรพาน อดีต ผบช.ปส.ขึ้นเป็น ผกก.กก.5 บก.ทท.71.พ.ต.ท.สาคู จั่นจำรัส รอง ผกก.กก.6 บก.ปปป.เป็น ผกก. ฝอ.บก.ปคม.72.พ.ต.ท.วัชรพล ทองล้วน รอง ผกก.กก.ปพ.บก.ป.เป็น ผกก.กก.5 บก.ป.73.พ.ต.ท.ณเรฐว์ ขมิ้นเครือ รองผกก.ฝอ.บก.ทล.เป็น ผกก.ฝอ.บก.รฟ.74.พ.ต.ท.ไทรัช พุกเจริญ สวญ.ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล.เป็น ผกก.กก.1 บก.ทล.ทั้งนี้ มีผลวันที่ 5 เมษายน 2555

ด้าน พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ ผบช.ก.กล่าวว่า การแต่งตั้งครั้งนี้ เป็นการตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และที่เข้าร่วมโครงการตำรวจรับใช้ชุมชน ซึ่งหลังจากนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งทุกนาย ตั้งใจทำงานเพื่อรับใช้ประชาชนให้เต็มความสามารถตามที่ได้รับความไว้วางใจ จากผู้บังคับบัญชา

ทั้งนี้ สำหรับคำสั่งของกองบัญชการอื่นๆสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่  http://www.saranitet.police.go.th

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวกรมตำรวจ, ข่าวทั่วไป, ข่าวสำนักงานตำรวแห่งชาติ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>